Miljø- og fødevareministeriet

Er du interesseret i at vide lidt om, hvad Miljø og fødevareminsteriet egentlig går rundt og laver? Denne artikel giver dig svaret på, hvordan strukturen i arbejdet er, og hvilket indsatser miljø og fødevareministeriet egentlig varetager.

Først og fremmest er det værd at vide, at der er tale om et ministerie, som er dannet af to tidligere ministerie. Miljø og fødevareministeriet er nemlig en sammenslutning af Miljøministeriet og ministeriet for fødevarer, landbrug og fiskeri. I så selv giver det ikke anledning til de store tanker. Nogle vil dog alligevel mene, at miljø og fødevareminsiteriet står for nogle lidt andre ting. Man vil altså argumentere for, at prioriteterne er en smule anderledes end før.

Miljø og fødevaremnisteriet består af fire styrelser. Der er tale om fire meget velkendte styrelsen, som de fleste kender navnet på. Mange ved dog nok ikke, at de faktisk er direkte en del af ministeriet. Miljø og fødevareministeriet består af følgende:

  • Miljøstyrelsen
  • Fødevarestyrelsen
  • Landbrugsstyrelsen
  • Naturstyrelsen.

I de følgende afsnit vil hver af de fire styrelser kort blive behandlet og beskrevet. Herefter har du som læser forhåbentlig et ret godt indblik i, hvad miljø og fødevareministeriet går rundt og laver.

Mijøstyrelsen

Miljøstyrelsen er den del af miljø og fødevareministeriet, som arbejder direkte med at beskytte miljøet. Det vil sige, at miljøstyrelsen også er en del af nogle af de andre styrelsers arbejdsopgaver, men primært arbejder med miljøet. Der findes rigtig mange forskellige opgaver, som indgår her.

Miljø og fødevareministeriet har miljøstyrelsen som en rigtig høj prioritet. Det skyldes jo nok blandt andet, at miljøet er kommet på rigtig mange menneskers læber i de senere år. Derfor er det også en endnu højere prioritet i miljø og fødevareministeriet, end det måske har været på andre tidspunkter.

Miljøstyrelsen arbejder eksempelvis med at passe på vores grundvand og jord. Her findes der en lang række tiltag, som blandt andet handler om at undgå forurening. Netop forurening er et meget stort punkt på miljøstyrelsens dagsorden. Det er samtidig noget, de rådgiver miljø og fødevareministeriet om, når der skal laves lovforslag.

Derudover har miljøstyrelsen eksempelvis også rigtig stor fokus på affald. Mange har nok bemærket, at der skal sorteres affald i højere grad end tidligere. Det er blandt andet noget,som miljøstyrelsen og miljø og fødevareministeriet har fået på dagsordenen mere og mere.

Fødevarestyrelsen

Fødevarestyrelsen var tidliger under ministeriet for fødevarer, landbrug og fiskeri, men er altså i dag en del af miljø og fødevareministeriet. Fødevarestyrelsens fornemmeste opgave er at føre kontrol med fødevarer i Danmark. Det er en stor og vigtig opgave, som vedrører alle danskere overhovedet. Derfor er det selvfølgelig også en meget vigtig styrelse i miljø og fødevareministeriet.

Fødevarestyrelsen er en del mindre end miljøstyrelsen, men man har stadig langt over 1000 ansatte. Det vil altså sige, at rigtig mange mennesker er beskæftiget med at passe på vores fødevarer og sikre kontrol af dem. I miljø og fødevareministeriet er det fødevarestyrelsens opgave at formidle viden videre. Det vil give bedre forudsætninger for at foreslå de mest præcise love på området.

Mange har nok hørt om, at fødevarestyrelsen kommer på besøg i restauranter og supermarkedet. Det er netop disse kontrolbesøg, som er med til at sikre orden i fødevarene. Derudover kender du måske smiley-systemet i restauranter, caféer og lignende. Det er altså noget, som stammer fra miljø og fødevareministeriet og det foregående ministerier.

Dette smiley-system er både effektivt og afskrækkende. Mange restauranter arbejder benhårdt på at sikre positive smileys, da det selvsagt giver flere kunder. De fleste har nok lidt betænktningstid, før de går ind i en restaurant med sure smileys.

Derudover har fødevarestyrelsen også andre certificater, som identificerer gode og dårlige varer. Det er eksempelvis ø-mærket. Dette er dog noget, som deles med landbrugsstyrelsen, hvilket næste afsnit handler om. Generelt må det siges, at fødevarestyrelsen er en vigtig del af miljø og fødevareministeriet.

Landbrugsstyrelsen

Det kan i høj grad også siges om landbrugsstyrelsen. Her er der tale om en styrelse, som arbejder med forskellige landbrugsaktiviteter. Derudover mådet også siges, at denne styrelse på nogle områder lapper lidt ind over fødevarestyrelsen. Det er dog en af de absolutte styrker ved miljø og fødevareministeriet. Her er der nemlig tale om fire seperate styrelser, som dog alligevel arbejder tæt sammen for at nå målene.

Landbrugsstyrelsen er en smule mindre end eksempelvis fødevarestyrelsen, selvom der alligevel er over 1000 mænd og kvinder ansat. Der er altså dermed tale om en rigtig stor institution med stor betydning. Indflydelse er da også stor, og det skyldes blandt andet, at vi i Danmark fortsat har rigtig mange bønder.

I de senere år er rigtig mange af kontorerne blevet flyttet væk fra København. En beslutning i miljø og fødevareministeriet gjorde, at mange medarbejdere blev flyttet væk fra hovedstanden. Den beslutning blev taget for at sikre lige vilkår alle steder rundt i landet.

Fødevarestyrelsen arbejder rigtig meget med kontrol, som de andre styrelsen i miljø og fødevareministeriet. Derudover er der også arbejdsopgaver, som mere går ud på, at man tildeler tilskud og støtte. Man arbejder i øvrigt også med vidensdeling og uddannelse. Det er noget, som har rigtig stor betydning på den lange bane. Det er i øvrigt noget, som er gældende i alle miljø og fødevarministeriets fire styrelser.

Naturstyrelsen

Den sidste af de fire styrelser er naturstyrelsen. Igen er der tale om en instans, som altså lapper ind over nogle af de andre styrelser i miljø og fødevarministeriet. Naturstyrelsen fokuserer dog en anelse mere på nasturen isoleret set. Man arbejder rigtig meget på at forvalte skove og andre naturområder på den mest hensigtsmæssige måde. Disse arealer er alle sammen under ansvar af miljø og fødevareministeriet.

Derudover arbejder man også på at beskytte dyrelivet. Man er altid i tæt dialog med eksempelvis jagtforeniger, som også har et ønske om at bevare bestanden af dyr. Man har også et ansvar for at sikre gode friluftmuligheder for de danske borgere. Det kan eksempelvis være ved at udnytte bestemte arealer, så de er mere brugbare. På den måde har naturstyrelsen også en rigtig stor betydning i miljø og fødevareministeriet. Det er på trods af, at det med afstand er den mindste styrelse.